ดนตรีและเพลงประกอบ

posted on 20 Jul 2009 01:52 by crazy-up2u in nattasil

ดนตรีเพลงและการขับร้องเพลงไทยสำหรับประกอบการแสดง


       ดนตรีเพลง  และการขับร้องเพลงไทยสำหรับประกอบการแสดง  สามารถแบ่งได้เป็น 2  กลุ่ม  คือ  ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย และเพลงไทยสำหรบประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย และเพลงไทยสำหรับประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย

        

  1.ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย  ประกอบด้วย1.1 ดนตรีประกอบการแสดงโขน-ละคร
             วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงโขนและละครของไทย  คือ  วงปี่พาทย์  ซึ่งมีขนาดของวงเป็นแบบวงประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการแสดงนั้นๆ ด้วย  เช่น  การแสดงโขนนั่งราวใช้วงปี่พาทย์เครื่อง  ห้า  2  วง  การแสดงละครในอาจใช้วงปี่พาทย์เครื่องคู่  หรือการแสดงละครดึกดำบรรพ์ต้องใช้วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์  เป็นต้น
1.2  ดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำมาตรฐาน
              การแสดงรำและระบำที่เป็นชุดการแสดงที่เรียกว่า  รำมาตรฐานและระบำมาตรฐานนั้น  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง  จะใช้วงปี่พาทย์บรรเลง  อามีการนำเครื่องดนตรีบางชนิดเข้ามาประกอบตามลักษณะควมจำเป็นของการแสดง  เช่น  ระบำกฤดาภินิหาร  อาจนำเครื่องดนตรี  ขิมหรือซอด้วง  ม้าล่อ  กลองต้อก  และกลองแต๋ว  มาบรรเลงในช่วงท้ายของการรำที่เป็นเพลงเชิดจีนก็ได้
1.3  ดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมือง ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ ของไทยจะเป็นวงดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าของแต่ละภูมิภาค ได้แก่
           1. ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ  มีเครื่องดนตรี  เข่น  พิณเปี๊ยะ  ซึง  สะล้อ  ปี่แน  ปี่กลาง ปี่ก้อย  ปี่ตัด  ปี่เล็ก  ป้าดไม้  (ระนาดไม้)  ปาดเหล็ก (ระนาดดอกเหล็ก) ป้าดฆ้อง  (ฆ้องวงใหญ่) ฆ้องหุ้ย ฆ้องเหม่ง กลองหลวง กลองแดว กลองปูเจ่ กลองปูจา กลองสะบัดไชย  กลองมองเชิง  กลองเต่งทิ้ง  กลองม่านและกลองตะโล้ดโปด  เมื่อนำมารวมเป็นวง จะได้วงต่างๆ คือ  วงสะล้อ  ซอ  ซึง  วงปูเจ่  วงกลองแอว  วงกลองม่าน  วงปี่จุม  วงเต่งทิ้ง  วงกลองปูจาและวงกลองสะบัดไชย
           2. ดนตรีพื้นเมืองภาคกลาง  เป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกับวงดนตรีหลักของไทยคือ  วงปี่ทาทย์และเครื่องสาย  ซึ่งลักษณะในการนำมาใช้อาจนำมาเป็นบางส่วนหรือบางประเภท เช่น  กลองตะโพน  และเครื่องประกอบจังหวะนำมาใช้ในการเล่นเพลงอีแซว  เพลงเกี่ยวข้าว  กลอง  รำมะนาใช้เล่นเพลงรำตัด  กลองยาวใช้เล่นรำเถิดเทิง  กลองโทนใช้เล่นรำวงและรำโทน  ส่วนเครื่องเดินทำนองก็นิยาใช้ระนาด  ซอ  หรือปี่  เป็นต้น
           3.  ดนตรีพื้นเมืองภาคอีสาน  มีเครื่องดนตรีที่สำคัญ  ได้แก่  พิณ  อาจเรียกต่างกันไปตาท้องถิ่น  เช่น  ซุง  หมากจับปี่  หมากตับเต่ง  และหมากต๊ดโต่ง  ซอ  โปงลาง  แคน  โหวด  กลองยาวอีสาน  กลองกันตรึม  ซอกันตรึม  ซอด้วง  ซอตรัวเอก  ปิ่อ้อ  ปี่เตรียง  ปี่สไล  เมื่อนำมาประสมวงแล้วจะได้วงดนตรีพื้นเมือง  คือ  วงโปงลาง  วงแคน  วงมโหรีอีสานใต้  วงทุ่มโหม่ง  และวงเจรียงเมริน
           4.  ดนตรีพื้นเมืองภาคใต้  มีเครื่องดนตรีที่สำคัญ  ได้แก่  กลองโนรา  (กลองชาตรีหรือกลองตุ๊ก)  กลองโพน  กลองปืด  กลองทับ  โทน  รำมะนา  โหม่ง  (ฆ้องคู่)  ปีกาหลอ  ปี่ไหน  กรับพวงภาคใต้(แกระ)  และนำเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสม  ได้แก่  ไวโอลิน  กีตาร์  เบนโจ  อัคคอร์เดียน  ลูกแซ็ก  ส่วนการประสมวงนั้น  เป็นการประสมวงตามประเภทของการแสดงแต่ละชนิด
      

  2. เพลงไทยสำหรับประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย2.1 เพลงไทยประกอบการแสดงโขน  ละคร  รำ  และระบำมาตรฐาน
           เพลงไทยที่ใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงนาฎศิลป์ไทย  โขน ละคร  รำ  และระบำที่เป็นมาตรฐานนั้น  แบ่งได้เป็น  2  ประเภทดังนี้
           1.  เพลงหน้าพาทย์   ได้แก่  เพลงที่ใช้บรรเลงหรือขับร้องประกอบอากัปกิริยาของตัวโขน  ละคร  เช่น  การเดินทาง  ยกทัพ  สู้รับ  แปลงกาย  และเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในการรำและระบำ  เช่น  รัว  โคมเวียน  ชำนาญ  ตระบองกัน  เป็นต้น
           2.  เพลงขับร้องรับส่ง  คือ  เพลงไทยที่นำมาบรรจุไว้ในบทโขน-ละคร  อาจนำมาจากเพลงตับ  เพลงเถา  หรือเพลงเกร็ด  เพื่อบรรเลงขับร้องประกอบการรำบทหรือใช้บทของตัวโขน  ละคร  หรือเป็นบทขับ้องในเพลงสำหรับการรำและระบำ  เช่น  เพลงช้าปี่ เพลงขึ้นพลับพลา  เพลงนกกระจอกทอง  เพลงลมพัดชายเขา  เพลงเวสสุกรรม  เพลงแขกตะเขิ่ง  เพลงแขกเจ้าเซ็น  เป็นต้น
2.2  เพลงไทยประกอบการแสดงพื้นเมือง  เพลงไทยที่ใช้ประกอบการแสดงนำศิลป์พื้นเมือง เป็นบทเพลงพื้นบ้านที่ใช้บรรเลงแลละขับร้องประกอบการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง  โดยแบ่งออกตามภูมิภาคได้ดังนี้
           1.  เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ  เพลงบรรเลงประกอบการฟ้อนเล็บ ได้แก่ เพลงแหย่งหลวง ฟ้อนเทียน  เพลงลาวเสี่ยงเทียน  ฟ้อนสาวไหม  ได้แก่  เพลงปราสาทไหวและเพลงลาวสมเด็จ  ระบำซอ  ได้แก่  ทำนองซอยิ๊และซอจ๊อยเชียงแสน  บรรเลง  เพลงลาวจ้อย  ต้อยตลิ่งและลาวกระแช  เป็นต้น
           2.  เพลงบรรเลงและขับร้อง  แระกอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง  เพลงบรรเลงประกอบการเล่นเต้นกำรำเคียว  ได้แก่ เพลงระบำชาวนา  เป็นต้น
           3.  เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคใต้  เพลงบรรเลงประกอบการแสดงลิเกป่า  นิยมใช้เพลงประกอบการแสดงเซิ้งโป่งลาง  บรรเลงเพลงลายโป่งลาง  เซิ้งภูไท  บรรเลงลายลำภูไทย  เป็นต้น
           4.  เพลงบรรเลงและขับร้องประกอบนาฎศิลป์พื้นเมืองภาคใต้  เพลงบรรเลงประกอบการแสดงลิเกป่า  นิยมใช้เพลงตะลุ่มโปง  เพลงสร้อยสน  เพลงดอกดิน  การแสดงชุดรองเง็ง  บรรเลงเพลงลาฆูดูวอ  เพลงมะอีนังลามา  เพลงลานัง   เป็นต้น
 

Comment

Comment:

Tweet

ะ้า้้้ดะ้ดะ้ดะ้ดะ้ดะ้ด้wink wink wink wink wink wink

#2 By (106.0.211.140|106.0.211.140) on 2015-07-23 10:44

ะ้า้้้ดะ้ดะ้ดะ้ดะ้ดะ้ด้wink wink wink wink wink wink

#1 By (106.0.211.140|106.0.211.140) on 2015-07-23 10:44