ความสำคัญของนาฏศิลป์          

      นาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าศิลปะแขนงอื่น ๆ ความสำคัญของนาฏศิลป์มี ดังนี้               

1. นาฏศิลป์แสดงความเป็นอารยประเทศ บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองดีก็ด้วยประชาชนมีความเข้าใจศิลปะ เพราะศิลปะเป็นของมีค่า เป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์ โดยเฉพาะศิลปะการละครนี้เป็นสิ่งสำคัญสามารถกล่อมเกลาจิตใจ โน้มน้าวไปในทางที่ดี ย้อมอารมณ์ให้แช่มชื่นผ่องใส เป็นทางนำให้คิดและให้กำลังใจในทางที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองสืบไป               

2. นาฏศิลป์เป็นแหล่งรวมศิลปะ  คือ  รวมเอาศิลปะประเภทอื่น    มาเกี่ยวเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกัน เช่น ศิลปะการเขียน ศิลปะการก่อสร้าง การออกแบบเครื่องแต่งกาย ตลอดจนวรรณคดี ศิลปะแต่ละประเภทได้จัดทำกันด้วยความประณีตสุขุม ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยศิลปะเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชาติ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต้องมีศิลปะของตนไว้ประจำชาตินับแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ รวมความว่า นาฏศิลป์มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น สร้างความเป็นแก่นสารให้แก่บ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้น

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ฟกดำดำหำหไะไำcryพีัพีีีีพุีัะ

#6 By ฟะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะเป (1.10.223.6) on 2015-10-30 13:55

ฟกดำดำหำหไะไำcryพีัพีีีีพุีัะ

#6 By ฟะะ (1.10.223.6) on 2015-10-30 13:55

#5 By (223.204.239.234|223.204.239.234) on 2015-08-27 19:07

#3 By (223.204.239.234|223.204.239.234) on 2015-08-27 19:07

#4 By (223.204.239.234|223.204.239.234) on 2015-08-27 19:07

surprised smile wink  ดีมากกกกกกกกกกกกกกก
มีเพลงด้วย

#2 By (223.204.239.234|223.204.239.234) on 2015-08-27 19:05

question tongue

#1 By gth (103.7.57.18|182.53.55.216) on 2013-02-19 13:57